Dasmesh Darbar (BC)

Dukh Nivaran (BC)

Guru Nanak (BC)

Sukh Sagar (BC)

Singh Sabha Malton

Singh Sabha William Lake

Dasmesh Cul(Calgary)

Darbar Sahib(India)

Dukh Nivaran(India)

Hazoor Sahib(India)

Singh Sabha Derby (UK)

Mixed Katha Radio

Sukhmani Kirtan

Paath-Pishora Singh

Gurbanishare

Fremont (Usa)

San Jose (Usa)

Stockton (Usa)

Sacramento (Usa)

Singh Sabha Bayarea

Kirtan 24/7